POLITYKA DYREKCJI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI W PW HUBER

Systemem Zarządzania HACCP objęte zostały wszystkie opisane w księdze procesy produkcyjne i operacyjne. Wdrożenie i efektywne funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności, zgodnego z wymaganiami norm i standardów HACCP, BRC i IFS ma na celu zapewnienie w całym łańcuchu bezpiecznej żywności, wzrostu zaufania klientów oraz poprawę organizacji pracy. Realizując przyjętą strategię działalności opracowano i wdrożono System Zarządzania HACCP.

 

Klientom są oferowane usługi w zakresie składowania, mrożenie, przyjęcia i wydania towaru oraz tworzenia wartości dodanej w magazynie (tzw. VAL/VAS). PW Huber zarządza łańcuchem dostaw żywności, który wiąże się z dużą odpowiedzialnością za bezpieczeństwo i jakość dostarczonych wyrobów

 

Rozwijając i wdrażając systemy, standardy i praktyki w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywności firma dokłada starań, by stale wzmacniać swoją pozycję rynkową i podtrzymywać zaufanie klientów. PW Huber zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia swoich działań, co jest mierzone, oceniane  i potwierdzane podczas audytów wewnętrznych, zewnętrznych i zapisami z działań. Polityka bezpieczeństwa jest realizowana poprzez:

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

W celu zapewnienia bezpieczeństwa poroduktów żywnościowych znajdujących się na terenie PW Huber zidentyfikowaliśmy Krytyczne Punkty Kontrolne, dokonaliśmy analizy zagrożeń i stworzyliśmyPlan HACCP. Wdrożyliśmy system monitoringu oraz działań zapobiegawczych i korygujących. W celu zapewnienia ciągłości działań system został rozszerzony o wymagania dla standardów IFS Logistics oraz BRC Storage Distribution. Stale monitorujemy parametry przyjmowanych towarów i dostawców. Opracowaliśmy procedury i system zapisu dokumentujący skuteczność systemu.

UKIERUNKOWANIE AN KLIENTA

Ukierunkowanie na klienta – rozumiemy jako ciągłe dążenie do wspólnego osiągania celów i planów. Analizujemy i koncentrujemy się na bieżących i przyszłych potrzebach Klienta. Na bieżąco monitorujemy współpracę, postęp techniczny oraz rynek. Kontrolujemy współpracę z klientami, w tym satysfakcji i jakości usług.

OCHRONA ŚRODOWISKA

W naszej pracy dbamy o środowisko naturalne, w którym żyjemy i pracujemy poprzez odpowiednią zbiórkę i selekcję odpadów, które wytwarzamy. Inwestujemy w systemy niskoemisyjne. Wytworzone przez nas odpady przekazujemy tylko do wyspecjalizowanych firm zajmujących się utylizacją.

BHP

Stałym celem naszej firmy jest ciągłe dbanie o bezpieczeństwo i higienę w miejscu pracy. Systematycznie szkolimy wszystkich pracowników w zakresie BHP, dokonujemy też przemyślanych inwestycji w bezpieczną infrastrukturę i właściwe warunki środowiska pracy.

CIĄGŁE DOSKONALENIE

Ciągłe doskonalenie jest stałym celem naszej firmy. Prowadzimy systematyczne szkolenia dla wszystkich pracowników zarówno w zakresie systemów i zarządzania jakością jak również ciągle podnosimy kwalifikacje zawodowe. Prowadzimy analizę wewnętrznych procesów i w miarę potrzeb adoptujemy się do nowych warunków.

PŁYNNOŚĆ FINANSOWA

Budujemy i weryfikujemy plany sprzedaży oraz koszty opierając się na analizie sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej, staramy się stworzyć optymalny budżet dla naszej firmy uwzględniają szanse i zagrożenia.

ROZWÓJ ORGANIZACJI

Zapewniamy sprawny system przepływu informacji poprzez system delegacji uprawnień i odpowiedzialności dla każdego stanowiska w czasie sytuacji normalnych i w czasie kryzysu

ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW

Pracownicy na wszystkich stanowiskach są podstawowym elementem organizacji i stanowią kapitał niematerialny firmy. Tworzymy kulturę, w której wszyscy pracownicy są w pełni zaangażowani w osiąganie celów własnych i firmy.

ZAANGAŻOWANIE KADRY KIEROWNICZEJ

Kadra kierownicza w sposób aktywny uczestniczy we wszystkich istotnych etapach kontroli, rozwoju oraz czuwa nad efektywnym stosowaniem systemu bezpieczeństwa żywności

SPEŁNIANIE WYMAGAŃ PRAWNYCH

W bieżącej działalności firma monitoruje zmiany w prawie i dokonuje wszystkich koniecznych zmian w celu spełnienia wymagań prawnych w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywności i ochrony pracownikówv

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

W bieżącej działalności firma monitoruje zmiany w otoczeniu w taki sposób, aby zapewnić spójność wzrostu ekonomicznego, integracji społecznej i ochrony środowiska

Pracownicy firmy PW Huber zostali przeszkoleni w zakresie systemu bezpieczeństwa żywności oraz systemu HACCP. Mają pełną świadomość zagrożeń płynących z ochrony i dbałości o bezpieczeństwo żywności.

Polityka żywności została rozpowszechniona wśród klientów i pracowników oraz została udostępniona na stronie internetowej firmy dla wszystkich klientów i partnerów.

Wysoce wykwalifikowany i zmotywowany personel wykorzystuje najnowszą dostępną na rynku wiedzę i technologię, aby dostarczyć klientom najwyższej jakości usługi. Polityka bezpieczeństwa żywności firmy jest cały czas kontrolowana oraz uaktualniana w zależności od potrzeb klientów. Zobowiązujemy pracowników zakładu do dołożenia wszelkich starań, aby urzeczywistnić Politykę Jakości i osiągnąć wytyczone cele.

Za przestrzeganie postanowień niniejszej polityki bezpieczeństwa żywnościowego odpowiada Właściciel PW Huber we współpracy z Dyrektorem.